3 : 250 .
3 : 240 .
3 : 225 .
3 : 250 .
3 : 225 .
3 : 226 .
3 : 240 .
3 : 244 .
3 : 215 .
3 : 230 .
3 : 215 .
3 : 220 .
3 : 260 .
- -
jksdr hgaih]m hghu]h]dm 2020 ggrf,g tn hgjlvdq hgehk,dm hgrf,g fhgjlvdq jksdr hghu]h]di jlvdq