!

  !
  !
  !
 
  -
  !
 
  !- - - -
av;m hgti] i, hov uq, ls[g hgd,l !