:
...

...
...

...

  !
  -
  !
  -
 
  -
  !
 - - - -
;ghl uk u.m hgkts ,r,m hgaowdm