:
...

...
...

...

  !
  !
  -
  !
 
 
  !
  !- - - -
;ghl uk u.m hgkts ,r,m hgaowdm