.

"": " ϡ ѡ ɺ ʡ ʡ ".

: " ".

: " ѡ .
. . ".

 
  ..
 
 
 
 
 
 - - - -
vzds hg[li,vdm dugk Ygyhx l] phgm hg',hvz td lwv h'ghr pvdm hgjufdv td lwv phgm hg',hvz pvdm hgjufdv Ygyhx l] phgm hg',hvz td lwv rhk,k hg',hvz