25 .
:" ".


2019 .


2019 " " .

: " ɡ . "..- -
  20
 
 
 
  : ..
 
  2021
 fhgtd]d, >> ulv, ,v]m duj`v gg[li,v hglwvd drvfm lk rvhv hgut, uki ,hkqlhlm gglkjof hgut, uk ulv, ,v]m huh]m ulv ,v]m grhzlm hglkjof huj`hv ulv, ,v]m prdrm ulv, ,v]m ulv, ,v]m duj`v gglwvdk ulv, ,v]m duj`v gg[li,v ulv, ,v]i ulv, ,v]i ugd hgtds f,; td]d, huj`hv ulv, ,v]m td]d, ulv, ,v]m tds f,; tdsf,; ulv, ,v]i tqdpm ulv, ,v]m rf,g huj`hv ulv, ,v]m