ȡ ݡ ӡ ѡ 2018- 2019.
72.22% 149303 ȡ 65.22% 122426 .
.

ӡ ʡ 19493.


- -www.azhar.eg

 
 
 
 
 
  23
 fvrl hg[g,s>> huvt kjd[m hghfj]hzdm ,hgYu]h]dm fhgH.iv hghfj]hzd hgh.iv hghu]h]d hpl] hg'df h.ivd fvrl hg[g,s kjhz[ h.ivd kjd[m hghfj]hzdm fhgh.iv kjd[m hghu]h]dm fhgh.iv ksfm hgk[hp ,;dg hgh.iv