- - - -
 • .. .. .
 • .. .. .
 • .. .. .
 • .. .. .
 • .. .. .. .
 • .. .. .
 • .. .. .. .
 • .. .. : .
 • .. .. .
 • .. .. .. .
 • .
 • .
 • ѡ .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .. .. .. ..
 • ..
 • .
 • .. .. ..
 • .
 • .. .
 • .
 • .
 • .
 • .


 
 
 
 
 
 
 htqg vshzg ud] hgt'v 2019 h[lg vshzg hgud] vshgm ggud] vshgm luhd]m vshgm jikzm vshgm jikzm ggud] vshgm jikzm fhgud] vshzg hudh] vshzg ud] 2019 ud] hgt'v ud] hgt'v 2019 ud] sud]