10 ʡ ѡ .

"" " " " " .
ڡ ɡ ѡ : " ".- - - -
hgjugdl : yvhlm ugn ydhf hg'hgf ],k u`v>> juvt rdljih hgydhf hgydhf uk hgl]vsi ydhf hg'ghf ur,fm hgydhf