ޡ "" .


- - - -١٤٤١ܡ 29 ١٤٤١.

.

 
 
  2021
 
  62
 
 ju`v vcdm ighg a,hg fhgsu,]dm ,hgud] hghp] hgud] fhgsu,]dm