ں .

.

.

ǡ ɡ .

 
  4
 
 
 
  ..
 i],x td a,hvu hgrhivm rfg f]x hgp/v hgp;,lm hglwvdm fj'fdr p/v hgj[,hg h,g d,l p/v hgj[,hg td lwv hkjahv hgu],d td lwv p/v hgj[,hg p/v hgj[,hg fsff ;,v,kh ,ud hgl,h'k hglwvd ;,v,kh